Restauracija


Restauracija je reč koja označava proces vraćanja nečega u prvobitno stanje, a u građevini se najčešće pominje u kontekstu restauracije fasada na zaštićenim zgradama. Naravno, ne restauriraju se samo zaštićene zgrade, već se restaurirati mogu i ograde i unutrašnjosti prostorija, bilo iz estetskih, bilo iz emotivnih razloga.

Po svojoj prirodi, restauracija je najkompleksniji posao iz našeg celokupnog delokruga rada. Ona uvek zahteva majstore sa visokom koncentracijom i posebnim okom za detalje, kao i angažovanje dodatne opreme na utvrđivanju predmeta rada i obimu potrebnih radova. Koriste se specifičniji i skuplji materijali, drugačija dinamika, a sam proces traje znatno duže od uobičajenih molerskih, fasaderskih ili gipsarskih radova. Takođe, za pravilno davanje ponude za restauraciju potrebno je više vremena, te ukoliko imate objekat koji želite da restaurirate, tada odvojite vreme i što detaljnije popunite naš kontakt formular, kako bismo što pre mogli izaći na teren i uraditi procenu. Imajte na umu da se za restauraciju kompleksnih estetskih detalja koriste kalupi koji se rade po meri, te da se često samo na osnovu jednog dela ukrasa koji je preživeo zub vremena, mora raditi restauracija svih ukrasa na fasadi, što ukalupljivanje čini znatno dužim i kompleksnijim nego inače. Naravno, radili smo i ovo tako da nam proces nije stran, a imamo i sve neophodne pomagače i asistente u procesu.

Na slici možete videti jednu restauriranu fasadu tipične vojvođanske kuće, koja pokazuje da nije nužno restaurirati samo objekte od istorijskog i nacionalnog značaja. Često se restaurira i radi tradicije i očuvanja sećanja na prethodne generacije.